Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Kontroly e-shopů ukázaly porušení zákona téměř v 90%

7. dubna 2017 Autor: ČOI

Nakupování přes internet se stalo přirozenou součástí spotřebitelského chování na českém trhu. Obliba on-line nákupů roste a v poslední době stále více i prodej zboží přes sociální sítě, aukční síně a zahraniční portály. Česká obchodní inspekce v roce 2016 uskutečnila 1 197 kontrol a porušení právních předpisů zjistila téměř v 90%, což je přibližně o 5% více než v roce 2015.
 

V roce 2016 prodávající e-shopů nejvíce používali nekalé obchodní praktiky, neinformovali o uplatnění reklamace a neuváděli informace, které jim od února 2016 ukládá zákon, kdy spotřebitel musí být seznámen o subjektech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. „Vysoký poměr zjištěných nedostatků vyplývá, především ze skutečnosti, že pozornost inspektorů ČOI byla zaměřena na problémové internetové obchody, na jejichž praktiky a chování upozorňovali spotřebitelé, kteří se v průběhu celého roku na ČOI obraceli. Lze tedy předpokládat, že se nejedná o celkový stav elektronického obchodování v České republice,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Cílem kontrolní akce ČOI bylo sledování elektronického obchodování prostřednictvím sítě internet a případná eliminace nežádoucího jednání ze strany provozovatelů internetových obchodů. Tím chce ČOI přispět ke zvýšení důvěry spotřebitelů v tuto formu obchodování.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v průběhu roku 2016 celkem 1 197 kontrol, zaměřených především na plnění povinností vyplývajících prodávajícím a poskytovatelům služeb ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů. Porušení zákona bylo zjištěno při    1 042 kontrolách, což představuje 87,1 % z celkového počtu kontrol, to je o 4,2% více než v roce 2015 (82,9% zjištění).

Zjištěná porušení

Nejčastěji bylo zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • v 1 030 případech se jednalo o používání nekalých obchodních praktik, které se mimo jiné týkaly klamavého jednání, neposkytnutí zákonem stanovených informací a zavádějících údajů (§§ 4 a 5, 5a)
  • ve 456 případech bylo zjištěno, že prodávající nedodržel povinnost informovat spotřebitele
    o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 306 případech bylo porušeno ustanovení, které ukládá prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • ve 355 případech se jednalo o porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele

V roce 2016 byly také prováděny kontroly zaměřené na porušování práv duševního vlastnictví při nabídce či prodeji výrobků prostřednictvím sítě internet. Porušení ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno ve 33 kontrolách.

Druhým, nejčastěji porušovaným zákonem, byl zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. V 67 případech bylo kvalifikováno porušení, kdy prodávající neumožnili kontrolnímu orgánu provedení kontroly, případně neposkytli potřebnou součinnost nebo nebyla z jejich strany splněna uložená opatření (§ 10 odst.2,3)

Ve 42 případech bylo kvalifikováno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Ve 38 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

Porušení ostatních právních předpisů bylo zjištěno ve 27 případech.

Uložené sankce

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo ve sledovaném období pravomocně uloženo celkem 1 060 pokut v hodnotě 5 817 500 Kč.

V rámci kontrolní akce byl vydán zákaz prodeje na 551 kusů výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů, v celkové částce 92 762 Kč.

zdroj: www.coi.cz

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS