Nacházíte se zde: Internet / Bezpečný internet

Bezpečný internet


Konference o hodnocení obsahu a bezpečnosti mobilního internetu

18. prosince 2008 Autor: Dr. Zdenek M. Zalis

V současné době probíhá na Ministerstvu kultury ČR příprava novelizace mediálního zákona a nového zákona o audio-vizuálních službách. Hodnocení obsahu se stále více týká také internetové produkce. To je důvod, proč se této problematice projekt Saferinternet.Cz s podporou významných partnerů této problematice z různých hledisek systematicky věnuje.

 

Stěžejní téma konference o hodnocení obsahu a bezpečnosti mobilního internetu reaguje na požadavek uživatelů internetu umožnit jim informovanou volbu, jaký a kde mohou sledovat jimi žádaný obsah. Tento požadavek je stále naléhavější vzhledem k nárůstu textových, grafických a audiovizuálních děl, která jsou často vytvářena samotnými uživateli internetu a obsahují prvky, které nejsou vždy vhodné pro děti, mladistvé, případně urážejí určité skupiny lidí (národnostní menšiny, věřící, lidi s minoritní sexuální orientací, apod.). Důležitý je tedy požadavek, aby jim byly poskytovány adekvátní informace a na jejich základě umožněna volba, co budou se svými rodinami sledovat.

K tomuto tématu na konferenci vystoupil Patrick Chazerand z Evropské federace interaktivního software (ISFE), který prezentoval systém PEGI a uvedl mj.“ Průmysl interaktivního software, vědom si své sociální odpovědnosti, inicioval vznik samoregulace na základě systému klasifikace obsahu PEGI, který usnadňuje rodičům rozhodnutí o vhodnosti her pro jejich ratolesti.” Systém klasifikace byl vyvinutý Nizozemským institutem pro klasifikaci audio-vizuálních médií (NICAM). V Holandsku a některých dalších zemích EU je využíván pro klasifikaci a vytváření televizních programů. Tento systém klasifikace doporučuje zavést také v České republice profesor Jan Jirák, z Centra pro mediální studia CEMES UK FSV, vedoucí projektu Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé (AV klasifikace).

Problematikou dětské bezpečnosti online se zabýval ve svém vystoupení Jan Mühlfeit, Evropský ředitel Microsoftu. Konkrétními daty z vlastních výzkumů a nedávno publikovaného výzkumu Eurobarometru o využívání internetu a komunikačních technologií dětmi jeho vystoupení doplnil Petr Soukup z Institutu sociologických studií FSV UK.

Odpolední část konference byla věnována otázkám kybernetické kriminality orientované na děti. Otevřel ji svým vystoupením Adrian Dwyer z evropské ho projektu sítě internetových horkých linek INHOPE. Jejich posláním je společně, ve spolupráci s národními policejními orgány bojovat proti tvorbě a šíření dětské pornografie na internetu, zneužívání dětí, jakož i dalším formám zločinu zaměřeným na dětské oběti. Konkrétní formy tohoto zločinu v České republice, opatření proti němu a některé výsledky dosažené českými policejními orgány uvedl ve svém vystoupení pplk.Karel Kuchařík z Policejního presidia ČR.

Vystoupeními výše zmíněných hlavních řečníků byly navozeny témata, ke kterým proběhly zajímavé panely. V prvním z nich se problematice regulace, samoregulace a cenzury na internetu věnovali zástupci významných poskytovatelů obsahu (O.Švihálek/Centrum Holding, J.Kábele/iDnes, J. Hájek/Microsoft), přičemž právní aspekty odpovědnosti za obsah rozebral JUDr.Tomáš Gřivna z Právnické fakulty UK.

Současnému stavu implementace Evropského rámce pro bezpečnější používání mobilních telefonů mladistvými a dětmi (Dohoda o implementaci národní samoregulace v ČR) se v následujícím panelu věnovali zástupci mobilních operátorů (J.Chocová/T-Mobile, V.Řečníková/Teléfonica O2, P.Piškula/Vodafone) s významným přispěním Svatoslava Nováka, předsedy APVTS.

Kybernetickému zločinu, právu a ochraně mládeže byl zasvěcen odpolední panel, jehož se zúčastnili A.Dwyer/INHOPE, V.Jirovský/MFF UK, K.Kuchařík/Policie ČR a K.Kopecký/PF UP Olomouc). Shodli se, že boj proti kybernetickému zločinu je velmi sofistikovanou a dlouhodobou záležitostí, která vyžaduje mimořádnou koordinaci a spolupráci jak orgánů činných v trestním řízení, tak systému výchovných a vzdělávacích institucí, přičemž bez zapojení širší veřejnosti a rodičů, především formou jejich vzdělávání a prevence, bude tento boj neúčinný.

Na závěr jednání konference byl zveřejněn návrh Deklarace k zásadám osvědčených postupů při informování o audiovizuálním obsahu. Jejím cílem je zahájit diskuzi ke zformulování principů vycházejících z osvědčené praxe, které mají obecnou platnost, jsou stručné a transparentní, aby umožnily zákazníkům informovaně vybírat vhodný a bezpečný komerčně nabízený obsah

Konference se konala pod patronací Jana Kasala, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který v tomto roce zahájil iniciativu Internetu bezpečnějšího pro děti.

Akce byla podpořena společnostmi Microsoft, Teléfonica O2, T-Mobile a Vodafone.

 

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS