Pražská pískoviště mají problém s kadmiem, ale další toxické látky jsou naštěstí v normě

[5.10.2016 | Autor: tiskové zprávy Argnika.org ]Praha - Experti z Arniky se v minulých měsících vypravili na 9 pražských hřišť v 6 městských částech, aby zde odebrali vzorky písku z pískovišť i plochy celého hřiště. V laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pak byly tyto vzorky testovány na obsah toxických těžkých kovů. Výsledky odhalily nadlimitní množství kadmia u všech vzorků s výjimkou jediného. Koncentrace dalších měřených látek byly naštěstí hluboko pod limity danými vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Průzkum byl zaměřen na pískoviště v obytných oblastech, v místech s vysokým dopravním zatížením či blízko spalovny odpadů v pražských Malešicích. S pískem na hřištích přichází děti do kontaktu často a současně existuje riziko, že se v něm budou hromadit škodlivé látky. To je také důvodem, proč se Arnika na hřiště vydala.

I když většina koncentrací byla pod limitními hodnotami, objevily se i některé překvapivé výsledky překračující normy platné v ČR. Jednalo se zejména o těžký kov kadmium. Limity platné pro tuto látku byly překročeny u téměř všech vzorků. Namísto 0,5 mg/kg bylo na většině míst naměřeno 0,64 mg/kg. V pěti případech pak bylo množství kadmia překročeno téměř dvojnásobně, a to v koncentraci 0,96 mg/kg.

„Bohužel není množství kadmia jen vyšší, než jak stanoví limity, ale Praha v tomto ohledu vychází hůře i z porovnání s obdobnými studiemi v zahraničí. Například studie z Madridu prokázala nižší hodnoty než v Praze,“ říká k výsledkům Mgr. Karolína Brabcová z Arniky, vedoucí projektu S čím si v Praze hrajeme.

Z výsledků vyplývá, že u zvýšené hladiny kadmia nelze jednoznačně ukázat na konkrétní a izolovaný zdroj a viníka. „Mezi pravděpodobné faktory stojícími za vyšší koncentrací kadmia lze zařadit automobilovou dopravu a s ní spojenou prašnost v Praze. Dále také nelze opomenout různé (nejen) průmyslové zdroje spojené se spalováním fosilních paliv,“ říká odborník Arniky na chemické látky Ing. Milan Havel. Například koncentrace kadmia nalezené ve vzorcích z Malešického sídliště lze dát do souvislosti s nedalekými průmyslovými zdroji znečištění, například spalovny komunálního odpadu či teplárny spalující uhlí, ale svůj podíl může mít i v tomto případě automobilová doprava.

Je zřejmé, že nejčastější příčinou kontaminace je znečištění způsobované hustým automobilovým provozem, případně průmyslovým zdrojem typu spalovny či teplárny,“ souhlasí Brabcová.

„U ostatních kovů (olovo, zinek, rtuť, měď a chrom) Arnika společně s Vysokou školou chemicko-technologickou naměřila podlimitní hodnoty. To platí i v porovnání se zahraničními studiemi či průzkumem provedeným přímo Arnikou ve středoasijském Kazachstánu,“ doplňuje Havel.

Celkem bylo otestováno 9 pískovišť – v Dejvicích nedaleko třídy Jugoslávských partyzánů a Evropská, na Proseku nedaleko dálnice na Teplice, v Holešovicích, u Hlavního nádraží, v Malešicích či na Spořilově nedaleko Jižní spojky. Vůbec nejvyšší koncentrace těžkých kovů, a to hlavně kadmia a olova, byly naměřeny na pískovišti v Holešovicích nedaleko Pražské tržnice a na sídlišti v Malešicích.


Arnika prováděla průzkum ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou. Vzorky byly odebírány jednak v pískovišti, jednak v okolí herních prvků tam, kde bylo pískem vysypáno celé hřiště. Vzorky byly prosety sítem na velikost 125 micrometrů tak, aby bylo zachyceno co nejvíce prachových částic, na kterých ulpívá nejvíce zplodin těžkých kovů. „Vzorky byly mineralizovány, rozpuštěny v kyselém roztoku a analyzovány atomovým absorpčním spektrofotometrem (AAS) na obsah těžkých kovů. Na odběrech a analýzách se podílela indická stážistka, která v rámci letní praxe zanalyzovala vzorky písku v laboratořích VŠCHT,“ doplňuje Ing. Marek Šír Ph.D. z VŠCHT, který prováděl odbornou supervizi celému projektu.

Odběry vzorků, měření i vyhotovení studie proběhlo v rámci projektu „S čím si v Praze hrajeme“ financovaného Hlavním městem Prahou a s podporou Ministerstva životního prostředí.