Nacházíte se zde: Hračky / Zdravotně nezávadná hračka

Zdravotně nezávadná hračka


Bezpečná a kvalitní hračka - ochranná známka I

9. listopadu 2008 Autor: BusinessInfo.cz

Rada České republiky pro jakost a Řídící výbor Programu Česká kvalita oznámily v září 2006 přijetí značky "Bezpečná a kvalitní hračka" do Programu Česká kvalita.

 

Problematika kvalitních výrobků určených dětským spotřebitelům je vždy veřejností velmi sledována. Řada výrobců, především z asijských zemí, zneužívá sociální situace mladých rodin s dětmi a dává na trh levné výrobky, které jsou velmi často zdraví - a mnohdy i životu - nebezpečné. Při nákupu takovýchto výrobků má spotřebitel často jen velmi malou šanci nebezpečný výrobek odhalit a bránit se způsobeným škodám. Poškození zdraví dětí se často projeví až se zpožděním několika měsíců či let a dohledat jeho příčinu je pak prakticky nemožné.

O důležitosti pečlivého výběru zboží určeného pro děti svědčí i výsledky kontrol České obchodní inspekce. Centrálně řízené kontrolní akce po celém území České republiky zaměřené na kontrolu hraček zejména pro děti do 3 let věku patří k pravidelným a soustavným prioritám dozoru nad trhem.

Jak by však měl postupovat spotřebitel, aby se při výběru hraček nespálil? Asi nejjistější cestou je nákup výrobků s nezávisle ověřenou kvalitou. Právě takové nezávislé ověření kvality garantují značky sdružené v Programu Česká kvalita. Po přijetí "bezpečné a kvalitní hračky" je jich v programu již 18 a zahrnují široké spektrum výrobků a služeb od kvalitních dětských botiček až po bezpečnostní zámky či sportovní vybavení.

"Hlavním smyslem programu Česká kvalita je dát spotřebitelům jasné vodítko pro výběr kvalitního zboží a služeb," říká Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, výkonný místopředseda Rady ČR pro jakost. "U výrobků pro děti je tento úkol o to důležitější, že zdraví dětí může vážně ohrozit i malé překročení povoleného množství nebezpečných látek, nebo chyba v konstrukci či zvoleném materiálu."

Právě vysoké riziko ohrožení dětí a bezmoc rodičů při výběru kvalitních hraček vedly k vytvoření značky "Bezpečná a kvalitní hračka". Podmínky pro její udělování stanovili pracovníci Zkušebního ústavu lehkého průmyslu, na základě dlouhodobých zkušeností s testováním hraček pro český trh. V řízení o přijetí značky do Programu Česká kvalita byly ještě některé z podmínek doplněny či upřesněny tak, aby byla splněna přísná kritéria programu.

"To, že naše značka vyhověla všem kritériím Programu Česká kvalita, je pro spotřebitele nejlepší garancí její nezávislosti a věrohodnosti," říká Ing. Bohuslava Fořtová, ředitelka Zkušebního ústavu lehkého průmyslu. "Naše značka je dnes pro rodiče prakticky jediným spolehlivým vodítkem, které jim opravdu zaručí, že hračka neohrozí jejich dítě." Právo označovat své výrobky značkou „Bezpečná a kvalitní hračka" získá výrobce, pokud splní požadavky dané „Směrnicí s kritérií pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček. K propůjčení práva označovat výrobek značkou kvality „Bezpečná a kvalitní hračka" je zapotřebí:

  • splnění požadavků Směrnice 88/378/EEC a/nebo nařízení vlády č. 19/2003 Sb., a platné legislativy EU, České republiky, která se vztahuje na výrobek (hračku)
  • splnění požadavků „Směrnice s kritérií pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček"
  • kladný výsledek posouzení shody všech požadavků „Směrnice s kritérií pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček" Inspekčním orgánem Sdružení pro Cenu České republiky za jakost.

Značka kvality „Bezpečná a kvalitní hračka" je určena výrobcům, kteří chtějí touto cestou sdělit odběratelům a spotřebitelské veřejnosti, že z jejich strany je věnována zvýšená péče bezpečnosti a kvalitě hraček, kupujícím, kteří chtějí dětem koupit hračku se zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti a kvality, dále pak má sloužit pro zvýšení důvěry trhu a kontrolních orgánů v hračky opatřené značkou kvality „Bezpečná a kvalitní hračka".

"Svaz obchodu a cestovního ruchu velmi podporuje myšlenku na přijetí značky „Bezpečná a kvalitní hračka" do Programu Česká kvalita. Jsme rádi, že ke značce Žirafa - Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě přibyla do programu další značka určená dětem. Po letech tak rodiče dostávají do ruky nástroj, který jim umožní ochránit děti před riziky vyplývajícími z nekvalitních a zdraví ohrožujících hraček," říká Ing. Helena Pískovská, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a předsedkyně Řídícího výboru Programu Česká kvalita. "Jako obchodníci podporujeme prodej takto označeného zboží, protože jsme si vědomi, že právě děti by měly být chráněny před nekvalitními a mnohdy i životu nebezpečnými hračkami."

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a jeho členové dlouhodobě preferují a podporují prodej kvalitního zboží. Svaz pravidelně pořádá pro své členy semináře k problematice bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků , kde ve spolupráci s některými dozorovými orgány (ČOI, Ministerstvo zdravotnictví - Hlavní hygienik) upozorňuje na případné nekvalitní zboží. Jeden z těchto společných seminářů byl věnován právě i hračkám a kojeneckému zboží pro děti do 3 let.

Obchodníci mají maximální zájem aby zboží, které prodávají bylo kvalitní a nezávadné, protože veškeré reklamace poškozují především právě obchodníky. Zákazníci vidí prioritně obchodníka, u kterého zboží koupili, výrobce zboží je většinou tolik nezajímá.

Převzato z: BusinessInfo.cz

 
 
Bezpečné hračkyNezávadná obuvNezávadné oblečeníBezpečný InternetZdravotně nezávadné potravinyKontakt
(c) Ochrana dětí před nebezpečnými výrobky, 2008, Tvorba INTERNETOvých stránek
Chci být informován o aktualitách - RSS